Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

Tutaj znajdziesz więcej informacji o trigeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie popytu na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich oddziaływania na ekosystem.

Trigeneracja, kogeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do zwiększenia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przykładowo przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję użycia gazu i węgla. Osiągnąć te cele można za pomocą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, podczas której oprócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwany jest dodatkowo chłód.

W licznych obszarach przemysłu możliwe jest dodatkowo korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana na rozmaitych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej użycie przynosi z czasem duże oszczędności, jak również skutkuje zmniejszeniem się emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W czasie globalnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Nakierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Rzecz jasna, implementacja tych rozwiązań wymaga poniesienia dużych kosztów, jednakże w finalnym rozrachunku zysk jaki one dają, całkiem je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z kolei redukcja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10